.

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με σκοπό την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή/και την εκπόνιση Διδακτορικής Διατριβής για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

Επίσης συμμετέχει και στα παρακάτω μεταπτυχιακά προγράμματα: