.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2002-2007 - Επιτελική Σύνοψη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Βιογραφικά Μελών ΔΕΠ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 και 4: Περιγραφή Μαθημάτων ΠΠΣ - Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων και Αιθουσών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: Κατάλογος Δημοσιεύσεων του Τμήματος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: Κατάλογος Έργων Ε&Α του Τμήματος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: Κανονισμοί του Τμήματος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8: Οδηγός Σπουδών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9: Επιλογή Πτυχιακών και Διπλωματικών Εργασιών - Τόμος 2008
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10: Περίληψη Διδακτορικών Διατριβών - Τόμος 2008
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11: Εφαρμογή Διαχείρισης του Απολογισμού-Προγραμματισμού Έργου των Μελών του Τμήματος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12α: Απολογισμός Έργου των Μελών ΔΕΠ του Τμήματος - Τόμος 2006
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12β: Απολογισμός Έργου των Μελών ΔΕΠ του Τμήματος - Τόμος 2007
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12γ: Απολογισμός Έργου των Μελών ΔΕΠ του Τμήματος - Τόμος 2008