.

Επιστημονικές περιοχές:

  • Αντικειμενοστρεφής και Μεταβολοστρεφής Προγραμματισμός
  • Λογικός και Συναρτησιακός Προγραμματισμός
  • Μοντελοποίηση και Προσομοίωση
  • Τεχνολογία Λογισμικού και Ανάλυση Συστημάτων
  • Τεχνολογία Παράλληλου Λογισμικού

Δημοσιεύσεις

Ερευνητικά Προγράμματα

Διδακτορικές Διατριβές

Έρευνα > Μεθοδολογίες, Τεχνικές και Εργαλεία Ανάπτυξης Λογισμικού