.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Αθανασόπουλος Γιώργος
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Συνεισφορά του P2P και GRID computing στo μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) Ηλεκτρονικό Εμπόριο.


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Υπηρεσίες
  • Αρχιτεκτονική Εφαρμογών Διαδικτύου
  • Τεχνολογία Λογισμικού και Ανάλυση Συστημάτων
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Τσαλγατίδου Αφροδίτη
  • Σύμβουλος: Ιωάννης Κοτρώνης
  • Σύμβουλος: Δρακούλης Μαρτάκος
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: www.di.uoa.gr/~gathanas
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Στόχος της διατριβής είναι η διερεύνηση του χώρου των υπηρεσιοστρεφών τεχνολογιών και των αναγκαίων επεκτάσεων για τη σύνθεση ετερογενών υπηρεσιών όπως για παράδειγμα υπηρεσίες ιστού (web services), υπηρεσίες ομότιμου προς ομότιμο (peer to peer services) και υπηρεσίες πλέγματος (grid services). Χαρακτηριστικό πεδίο εφαρμογής αυτής της τεχνολογίας είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο καί χρησιμοποιείται σαν βάση γιά την εν λόγω έρευνα.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές