.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Δημήτρης Ιακωβίδης
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: ΣΥΛΛΟΓΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Επεξεργασία και συμπίεση εικόνας
  • Αναγνώριση προτύπων
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Μαρούλης Δημήτριος
  • Σύμβουλος: Νικηφόρος Θεοφάνους
  • Σύμβουλος: Μανώλης Σαγκριώτης
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 27/02/2004
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: diakov@di.uoa.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ένα πρωτότυπο λογισμικό σύστημα συλλογής κι επεξεργασίας δεδομένων για ένα επίσης πρωτότυπο ενδοσκοπικό σύστημα. Με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων του ενδοσκοπικού συστήματος προς τον αυτόματο εντοπισμό μη φυσιολογικών περιοχών επί του εξεταζόμενου ιστού, μελετήθηκαν μέθοδοι επεξεργασίας και ανάλυσης των ενδοσκοπικών δεδομένων, σε συνδυασμό με ιατρικές παραμέτρους. Διερευνήθηκε πειραματικά η απόδοση διαφορετικών μεθόδων χαρακτηρισμού της υφής χρησιμοποιώντας μονόχρωμες και έγχρωμες τυπικές εικόνες καθιερωμένες στη διεθνή βιβλιογραφία καθώς και κολονοσκοπικές εικόνες και βίντεο. Προτάθηκαν πρωτότυπες μέθοδοι υπολογισμού χαρακτηριστικών υφής. Για την ταξινόμηση των δεδομένων σε κλάσεις χρησιμοποιήθηκαν αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης. Οι μέθοδοι ολοκληρώθηκαν σε πρωτότυπο σύστημα υποβοήθησης της ιατρικής διάγνωσης. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν οδήγησαν σε σημαντικά συμπεράσματα, που δημοσιεύτηκαν σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.

Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές