.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Κοψίνης Ιωάννης
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Ανάπτυξη Αποτελεσματικών Τεχνικών Ταξινόμησης Εξίσωσης Τηλεπικοινωνιακών Διαύλων


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Επεξεργασία τηλεπικοινωνιακών σημάτων
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Θεοδωρίδης Σέργιος
  • Σύμβουλος: Καλουπτσίδης Νικόλαος
  • Σύμβουλος: Μπερμπερίδης Κωνσταντίνος
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 15/06/2003
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Στη διατριβή αυτή το πρόβλημα σχεδιασμού εξισωτών μέγιστης πιθανοφάνειας αντιμετωπίζεται με μία διαφορετική προσέγγιση. Αναπτύσσεται μία μέθοδος που ξεπερνάει τη δυσκολία εκτίμησης του διαύλου, με χρήση τεχνικών που εκμεταλλεύονται την πληροφορία που υπάρχει στις ομαδοποιήσεις των παρατηρήσεων. Το αποτέλεσμα είναι μία ιδιαίτερα αποδοτική μέθοδος , ελαχίστων τετραγώνων, με χαμηλή πολυπλοκότητα και με χρήση μόνο προσθέσεων, χωρίς πολλαπλασιασμούς.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές