.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Παπαγγελόπουλος Γεωργίος
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Ποιότητα Μετάδοσης Ομιλίας και Video πάνω από IP για Εφαρμογές Διαπροσωπικής Επικοινωνίας


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Επικοινωνία ανθρώπου μηχανής και τεχνολογία φωνής
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Κουρουπέτρογλου Γεώργιος
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές