.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Ριζομυλιώτης Παναγιώτης
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Μελέτη ψευδοτυχαίων ακολουθιών για χρήση στην κρυπτογραφία και στις τηλεπικοινωνίες


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Κωδικοποίηση - Κρυπτογραφία
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Καλουπτσίδης Νικόλαος
  • Σύμβουλος: Σφηκόπουλος Θωμάς
  • Σύμβουλος: Μαρτάκος Δρακούλης
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 22/03/2005
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής μελετήθηκαν τεχνικές για το σχεδιασμό ακολουθιών κατάλληλες για χρήση στην κρυπτογραφία και τις ευρυζωνικές επικοινωνίες. Προτάθηκαν για πρώτη φορά αποδοτικές μέθοδοι υπολογισμού της μη-γραμμικής πολυπλοκότητας μιας ακολουθίας, καθώς και της πρώτης τάξης προσέγγισης της. Τέλος παρουσιάστηκε μια οικογένεια ακολουθιών κατάλληλη για χρήση σε συστήματα επικοινωνιών ευρέως φάσματος.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές