.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μαρούλης Δημήτριος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: dmaroulis@di.uoa.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού υλοποιήθηκε με επιτυχία η ερευνητική προσπάθεια ανάπτυξης νέων τεχνικών και αλγορίθμων για τον προσδιορισμό χαρακτηριστικών σε βιοϊατρικές εικόνες. Οι τεχνικές που αναπτύχθηκαν αποσκοπούσαν στην καλύτερη δυνατή περιγραφή και διαχωρισμό μεταξύ φυσιολογικών και καρκινικών περιοχών. Ο διαχωρισμός αυτών των περιοχών βασίζεται σε χαρακτηριστικά (features) τα οποία προσδιορίζονται από τους αντίστοιχους αλγορίθμους και αποτελούν τα πρότυπα (patterns) για τον εντοπισμό των πιθανών καρκινικών περιοχών στην εικόνα. Τα χαρακτηριστικά αυτά στη συνέχεια τροφοδοτούνται σε αντίστοιχους αλγορίθμους νευρωνικών δικτύων από τους οποίους προκύπτει ταξινόμηση των περιοχών στις αντίστοιχες κλάσεις (φυσιολογικές / μη φυσιολογικές). Το σύστημα που υλοποιήθηκε για την ταξινόμηση των περιοχών αυτών, οδήγησε σε ποσοστό επιτυχίας αναγνώρισης των περιοχών της τάξης του 93-98%.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα