.

Προοπτικές της Ελληνικής Ηλεκτρικής Αγοράς

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μαυράκης Δημήτριος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Ευρωπαϊκή Ένωση
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/1993
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/1994
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.kepa.uoa.gr, epgsec@kepa.uoa.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Αναλυτική παρουσίαση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (νομοθεσία, που διέπει την αγορά, σύστημα παραγωγής και ζήτησης, ορυχεία λιγνίτη, σύστημα μεταφοράς, περιβαλλοντική προστασία, διεθνείς γραμμές διασύνδεσης, αναπτυξιακό πρόγραμμα Δ.Ε.Η.). Για την εκτίμηση των μέσο-μακροπρόθεσμων τάσεων της ηλεκτρικής αγοράς χρησιμοποιήθηκαν υπολογιστικά λογισμικά προγράμματα, που επέτρεψαν τον συσχετισμό της εξέλιξης των μακροοικονομικών δεικτών της οικονομίας με αυτούς της ηλεκτρικής ενέργειας. Η μελέτη επισημαίνει τις δυνατότητες της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ιδιαίτερα σε σχέση με την επικείμενη –για εκείνη τη χρονική περίοδο- είσοδο του φυσικού αερίου και τις επιπτώσεις του στη διαμόρφωση του επενδυτικού σχεδιασμού της αγοράς για τα επόμενα χρόνια.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα