.

«Οργάνωση διαδικασίας συλλογής θεματικού και γεωγραφικού υλικού για την ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών για τη διαχείριση και παρακολούθηση της λειτουργίας του επιμορφωτικού συστήματος των Ι.Ε.Κ.»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μαυράκης Δημήτριος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ)
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/04/1995
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/05/1995
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.kepa.uoa.gr, epgsec@kepa.uoa.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Συλλογή και δημιουργία ψηφιακού υλικού (θεματικού και γεωγραφικού) για την ανάπτυξη ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) διαχείρισης και παρακολούθησης της λειτουργίας του επιμορφωτικού συστήματος των ΙΕΚ. Δημιουργία γεωγραφικού υπόβαθρου σε κλίμακα 1:200.000 από χάρτες της ΕΣΥΕ με στοιχεία για διοικητικά όρια σε επίπεδο χώρας και νομών. Δημιουργία βάσεων δεδομένων με στατιστικά στοιχεία του ΟΕΕΚ.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα