.

Πρόβλεψη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μαυράκης Δημήτριος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Εθνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ETBA)
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/1994
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/1994
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.kepa.uoa.gr, epgsec@kepa.uoa.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Αναλυτική παρουσίαση μεθόδων και μοντέλων ανάλυσης και πρόβλεψης με έμφαση στα δυναμικά οικονομετρικά μοντέλα για τους βασικούς τομείς κατανάλωσης της ελληνικής ηλεκτρικής αγοράς (οικιακός, αγροτικός, εμπορικός και βιομηχανικός) με μέσο-βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους ορίζοντες πρόβλεψης της ηλεκτρικής ζήτησης. Αξιολόγηση των μοντέλων και εκτίμηση των υπεισερχόμενων σε αυτά παραμέτρων.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα