.

Ενοποίηση Ετερογενών Πηγών Πληροφοριών στο Διαδίκτυο Μέσω Πρακτόρων Βασισμένων στη Λογική

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Σταματόπουλος Παναγιώτης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Βρετανικό Συμβούλιο - Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2000
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/05/2002
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: izambo@di.uoa.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ο στόχος του προγράμματος αυτού ήταν η διερεύνηση τεχνικών για τη θεώρηση του Παγκόσμιου Ιστού σαν μία τεράστια βάση δεδομένων και την εκμετάλλευση της παρεχόμενης πληροφορίας με αποδοτικό τρόπο. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται η ενοποίηση ετερογενών πηγών πληροφοριών στο περιβάλλον του διαδικτύου και η ανάπτυξη μεθόδων για την απάντηση ερωτήσεων επάνω στο ολοκληρωμένο σύστημα. Για την ενοποίηση των ετερογενών πηγών πληροφοριών, υιοθετήθηκε η τεχνική των πρακτόρων βασισμένων στη λογική.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα