.

Διαχείριση Κινητικότητας σε Ασύρματα Δίκτυα ΑΤΜ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μεράκος Λάζαρος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Γενική Γραμματεία ¨Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/1997
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/1998
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η εισαγωγή της τεχνολογίας ασύρματου ATM σε συνδρομητικά δίκτυα δημιούργησε την ανάγκη για σχεδιασμό πρωτοκόλλων σηματοδοσίας για την κινητικότητα των τερματικών, δεδομένου ότι οι υπάρχουσες εκδόσεις της σηματοδοσίας του B-ISDN δεν υποστηρίζουν κινητικότητα τερματικών. Τα πρωτόκολλα αυτά θα πρέπει να έχουν μικρή ή καθόλου επίδραση στον υπάρχοντα εξοπλισμό (μεταγωγοί, λογισμικό σηματοδοσίας, κ.α.). Στα πλαίσια αυτού του έργου, σχεδιάστηκε ένα νέο πρωτόκολλο διαχείρισης κινητικότητας, το οποίο βασίστηκε στην WATM αρχιτεκτονική που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος "The Magic WAND". Συγκεκριμένα το νέο πρωτόκολλο βελτιώνει τη διαχείριση κινητικότητας που υλοποιήθηκε στο WAND στα παρακάτω σημεία: 1.Ελαχιστοποίηση του χρόνου εκτέλεσης μεταπομπής (handover) μέσω παράλληλης εκτέλεσης του αλγορίθμου επιλογής του σταθμού βάσης. 2.Σχεδιασμός νέων αλγορίθμων για την επίτευξη μεταπομπών (handovers) χωρίς απώλειες, με τη χρήση έξυπνων τεχνικών προσωρινής αποθήκευσης (buffering) στους βελτιωμένους όσον αφορά στην κινητικότητα ATM μεταγωγούς 3.Σχεδιασμός διαδικασίας διαχειρίσης της κινητικότητας μεταξύ μεταγωγών.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα