.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος περιγράφονται από το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύτικε στο ΦΕΚ A'/58/8.4.2009