.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών περιλαμβάνει μαθήματα που χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες:

 • Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, που περιλαμβάνουν
  • 25 μαθήματα (Κ01 έως Κ25),
  • Πτυχιακή Εργασία Ι και ΙΙ (Κ27, Κ28), και
  • Πρακτική Ασκηση (Κ26), που μπορεί να αντικαταστήσει την Πτυχιακή Εργασία Ι ή ΙΙ.
 • Μαθήματα Κατευθύνσεων, ως εξής:
  • Θεωρητικής Πληροφορικής
  • Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών
  • Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
  Τα μαθήματα κατευθύνσεων διακρίνονται σε βασικά κατεύθυνσης και επιλογής.
 • Ελεύθερα Μαθήματα, ως εξής:
  • Μαθήματα που προτείνονται από το Τμήμα
  • Οποιοδήποτε άλλο μάθημα διδάσκεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και αφορά στο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος από το οποίο επιλέγεται το μάθημα.
 • Μαθήματα Γενικών Δεξιοτήτων. Είναι μαθήματα που έχουν ως κύριο στόχο την καλλιέργεια των γενικών δεξιοτήτων και της διεπιστημονικότητας. Τα μαθήματα αυτά έχουν τη μορφή διαλέξεων και δεν αξιολογούνται με τους κλασσικούς τρόπους, ώστε να μην επιβαρύνονται οι φοιτητές κατά την περίοδο των εξετάσεων.

Τα εικοσιπέντε μαθήματα Κορμού και η Πτυχιακή Εργασία Ι και ΙΙ είναι υποχρεωτικά (υπενθυμίζεται ότι η Πτυχιακή Εργασία Ι ή ΙΙ μπορεί να αντικατασταθεί από την Πρακτική Ασκηση). Για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός μαθήματος στο οποίο προβλέπεται εργαστήριο, απαιτείται και η επιτυχής εξ'εταση στο εργαστήριο αυτό.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

Ο φοιτητής για να αποκτήσει το πτυχίο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ πρέπει να ολοκληρώσει τις σπουδές του, δηλαδή, να εγγραφεί, να παρακολουθήσει και να εξετασθεί με επιτυχία σε σαράντα (40) μαθήματα, στα μαθήματα Γενικών Δεξιοτήτων, καθώς και στην Πτυχιακή Εργασία Ι και ΙΙ, ως εξής:

 1. Στα είκοσι πέντε (25) μαθήματα του κορμού (Κ01-Κ25).
  Ειδικά για το μάθημα Κ20, κάθε φοιτητής πρέπει να επιλέξει αν θα εξεταστεί στο Κ20α (Μαθηματικά Πληροφορικής) ή στο Κ20β (Μαθηματικά Τηλεπικοινωνιών).
  Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση που ο φοιτητής επιθυμεί την κατοχύρωση της κατεύθυνσης Θεωρητικής Πληροφορικής ή της κατεύθυνσης Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών, τότε θα πρέπει να έχει επιλέξει ως μάθημα κορμού το Κ20α (Μαθηματικά Πληροφορικής).
  Για την κατοχύρωση της κατευθυνσης Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος ο φοιτητής θα πρέπει να έχει επιλέξει ως μάθημα κορμού το Κ20β (Μαθηματικά Τηλεπικοινωνιών).
 2. Σε δεκαπέντε (15) μαθήματα Κατευθύνσεων ή Ελεύθερα Μαθήματα. Από τα δεκαπέντε αυτά μαθήματα που επιλέγει ο φοιτητής:
  • Τουλάχιστον τα πέντε (5) πρέπει να είναι Βασικά Κατεύθυνσης
  • Ο φοιτητής πρέπει να έχει επιλέξει ένα τουλάχιστον Βασικό μάθημα από κάθε κατεύθυνση.
  • Για την κατοχύρωση μιας συγκεκριμένης κατεύθυνσης θα πρέπει ο φοιτητής να έχει επιλέξει πέντε (5) τουλάχιστον Βασικά μαθήματα της κατεύθυνσης αυτής.
  • Αν ο φοιτητής επιλέξει το Κ20α ως μάθημα κορμού, τότε μπορεί να επιλέξει το Κ20β ως μάθημα κατεύθυνσης (και αντίστροφα).
  • Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει μέχρι το πολύ τρία (3) Ελεύθερα μαθήματα, κατά κανόνα.
 3. Στα μαθήματα Γενιών Δεξιοτήτων.
 4. Στην Πτυχιακή εργασία Ι και ΙΙ. (Η Πτυχιακή Εργασία Ι ή ΙΙ μπορεί να αντικατασταθεί από την Πρακτική Ασκηση).

Οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία περισσότερα από σαράντα μαθήματα, επιλέγουν οι ίδιοι ποιά από αυτά θα συμπεριληφθούν στον υπολογισμό του Βαθμού Πτυχίου. Τα επιπλέον μαθήματα αναγράφονται απλά στην αναλυτική κατάσταση της βαθμολογίας τους.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ

Ο βαθμός πτυχίου υπολογίζεται από τον τύπο:
Βαθμός πτυχίου

όπου:

 • Ν = 42 ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων για τη λήψη του πτυχίου,
 • Βi ο βαθμός για κάθε μάθημα και
 • σi ο συντελεστής βαρύτητας του αντίστοιχου μαθήματος (σε διδακτικές μονάδες).
  Οι συντελεστές βαρύτητας καθορίζονται ως ακολούθως:
  1. Για τα μαθήματα κορμού ο συντελεστής βαρύτητας είναι ίσος με 2.0.
  2. Για πέντε βασικά μαθήματα κατευθύνσεων ο συντελεστής είναι ίσος με 2.0.
  3. Για τα υπόλοιπα μαθήματα κατευθύνσεων ή τα ελεύθερα μαθήματα ο συντελεστής είναι ίσος με 1.5.
  4. Για την πτυχιακή εργασία ο συντελεστής είναι ίσος με 3.0.

Εάν ο φοιτητής έχει επιλέξει και εξεταστεί επιτυχώς σε περισσότερα από πέντε βασικά μαθήματα κατεύθυνσης, τότε με συντελεστή 2.0 υπολογίζονται εκείνα με το μεγαλύτερο βαθμό